Usluge – financije, knjigovodstvo, računovodstvo…

Pallium d.o.o. svojim klijentima nudi:

– kompletne knjigovodstvene i računovodstvene usluge
– poslovno savjetovanje
– posredovanje u naplati kroz višestruke otkupne kompenzacije
– analiza poslovanja i provjera boniteta

Knjigovodstvene usluge za tvrtke

– vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
– izrada popisa imovine i obveza
– sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima, bilješki uz financijska izvješća
– izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
– priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
– vođenje knjige ulaznih računa
– vođenje knjiga izlaznih računa
– vođenje blagajne
– obračun poslovnih kartica
– izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
– elektronička predaja obrazaca (e-porezna ,e-fina)
– Internet bankarstvo
– komunikacija s poslovnom bankom
– administrativne usluge
– priprema dokumentacije za odobrenje kredita

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

– vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
– knjige ulaznih računa
– knjige izlaznih računa
– knjige primitaka i izdataka
– ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
– izrada popisa dugotrajne imovine
– priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
– izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije

Obavezne su sljedeće poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige.

Neprofitne organizacije, obveznici sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja dužne su sastavljati za poslovnu godinu Bilancu, Račun prihoda i rashoda te Bilješke uz financijske izvještaje. Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja Račun prihoda i rashoda.

Organizacije koje zapošljavaju zaposlene u radnom odnosu dužne su voditi tzv. matičnu evidenciju zaposlenih te sve evidencije o isplaćenim plaćama i ostvarivanju drugih socijalnih prava zaposlenih.